Aanvang: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur
Locatie: Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10, Gorinchem

1. Opening.

2. Welkom nieuwe leden.

3. Notulen ledenvergadering d.d. 12 februari 2019.
Download hier de notulen.

4. Ingekomen stukken.

5. Financiën:
– Financieel jaarverslag 2018/2019;
– Financieel jaarverslag 2019/2020;
– Financieel jaarverslag 2020/2021;
– Verslag kascommissie;
– Verkiezing kascommissie.

6. Jaarverslag secretaris.
Download hier het jaarverslag 2019.

7. Bestuursverkiezing.

8. Toelichting op activiteitenprogramma 2021/2022.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kunt u genieten van een gezellig diner.