Privacyverklaring

De website www.ubcgorinchem.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Unitas Business Club Gorinchem, hierna te noemen UBC, gevestigd in de gemeente Gorinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11046806. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

UBC garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
 Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de door UBC uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert UBC persoonsgegevens van haar leden. UBC verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen UBC geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar leden.

De persoonsgegevens van haar leden worden vermeld op de website www.ubcgorinchem.nl en worden verwerkt in de ledenadministratie van UBC.

UBC respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. UBC spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.

UBC behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom verwerken wij uw gegevens

UBC verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw lidmaatschap met UBC, zodat UBC haar activiteiten – in het belang van haar leden – optimaal kan uitvoeren en de ledenadministratie kan voeren.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de (uitvoerend) secretaris ingevoerd aan de hand van het (digitale) inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van UBC.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn

 • (Bedrijfs)naam
 • Adres
 • Vestigings- /Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer

UBC zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal UBC de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wat doen we met uw gegevens

UBC voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van UBC. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • Lidmaatschapsadministratie van UBC leden
 • Contributie-inning en facturering
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
 • Samenstelling en distributie van de UBC nieuwsbrief naar leden
 • Vermelding van de leden op haar website
 • Identificeren van kandidaten voor functies voor het bestuur en/of werkgroepen van UBC
 • UBC specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
 • Analyse en rapportage van trends en ledensamenstelling.

Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken, in het kader waarvan verwerkingsafspraken zijn of zullen worden gemaakt met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U kunt bij het bestuur middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek van u, als een UBC lid, zal UBC door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 12 maanden – uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.

Leden die het lidmaatschap van UBC opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

Inzage door derden

UBC zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten UBC zonder toestemming van het UBC lid. UBC zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

UBC heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

Cookies

Er worden alleen cookies achtergelaten door de Facebook deelknop die u onder elk artikel kunt vinden. Deze wordt beschikbaar gesteld door de Jetpack plugin. Meer hierover vindt u hier.

Privacybeleid andere websites

Wanneer op www.ubcgorinchem.nl links zijn opgenomen naar andere websites zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar secretariaat@ubcgorinchem.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.